คุณอยู่ที่นี่

การจองการลงทุน

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ GolfSuites 1

GolfSuites 1 ยอมรับการจองเพื่อเสนอขายภายใต้กฎข้อบังคับระดับที่ II A. ไม่มีการขอเงินหรือการพิจารณาอื่นใดและหากส่งคำตอบจะไม่ได้รับการยอมรับ ไม่มีการขายหลักทรัพย์ใด ๆ หรือมีภาระผูกพันในการซื้อที่ยอมรับจนกว่าจะมีคุณสมบัติของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ คณะกรรมการ”) และการอนุมัติของรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่จำเป็น การจองไม่มีผลผูกพันและไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อผูกมัดใด ๆ ไม่สามารถรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้และไม่สามารถรับส่วนหนึ่งของราคาซื้อได้หากไม่มีแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ