คุณอยู่ที่นี่

Reg A +

วันที่ 20 ธันวาคม 2018 ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจการระดมทุน Reg A + เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศว่า บริษัท ที่รายงานซึ่งถือหุ้นต่อสาธารณะอยู่แล้วสามารถใช้ข้อยกเว้น A + เพื่อเพิ่มทุนได้ หลายคนรอการตัดสินใจและกฎสุดท้ายและ ...