Du är här

Vilken typ av granskning behövs för Tier 2 Regel A + Erbjudande?

Vid ett Tier 2-erbjudande måste emittenter tillhandahålla granskade finansiella rapporter för sina tidigare två år (ett ett år gammalt företag lämnar in ett års revision) i erbjudandeuttalandet och årsredovisningen.

Alla arkiv med SEC måste utarbetas enligt GAAP, och Reg A Tier 2 kräver en revisionsutlåtande.

SEC kommer att leta efter uttalanden som detta i revisionsutlåtandet; "De ovan angivna koncernredovisningarna redovisar i alla väsentliga avseenden den ekonomiska ställningen för Exempelföretag per den 31 december, 20xx, och 20xx + 1, och resultaten av deras verksamhet och deras kassaflöden för åren slutade i enlighet med redovisningsprinciper som är allmänt accepterade i USA. "

Den mest sannolika konsekvensen av att arkivera icke-GAAP-bokslut är att arkiveringen kommer att studsas omedelbart, varvid filerna får höra att ingen granskning är möjlig förrän korrekta finansiella rapporter har lagts fram.