Du är här

Vilken typ av granskning behövs för Tier 2 Regel A + Erbjudande?

I fallet med ett Tier 2-erbjudande måste emittenter tillhandahålla reviderade finansiella rapporter för sina tidigare två år (ett ett år gammalt företag lämnar in en ettårig revision) i erbjudandet och årsrapporterna.

Alla anmälningar till SEC måste upprättas i enlighet med GAAP, och Reg A Tier 2 kräver ett revisionsutlåtande.

SEC kommer att leta efter uttalanden som detta i revisionsutlåtandet; "Koncernredovisningen som hänvisas till ovan ger en rättvisande, i alla väsentliga avseenden, den finansiella ställningen för Exempelföretaget per den 31 december, 20xx, och 20xx + 1, och resultatet av deras verksamhet och deras kassaflöden för de år som då avslutades i enlighet med redovisningsprinciper som är allmänt accepterade i USA."

Den mest sannolika konsekvensen av att lämna in icke-GAAP-redovisningar är att inlämningen kommer att studsas omedelbart, med uppgiftslämnaren om att ingen granskning är möjlig förrän korrekta finansiella rapporter har tagits fram.