Du är här

Vilken typ av granskning behövs för Tier 2 Regel A + Erbjudande?

När det gäller ett Tier 2-erbjudande måste emittenter lämna in revisionsberättelser för sina tidigare två år (ettårigt företagslista en årsrevision) i erbjudandeuppsättningen och årsrapporterna.

Alla arkiv med SEC måste utarbetas enligt GAAP, och Reg A Tier 2 kräver en revisionsutlåtande.

SEC kommer att leta efter uttalanden som detta i revisionsutlåtandet; "Koncernredovisningen hänvisade till ovan presenterar rättvist, i alla väsentliga avseenden, den ekonomiska ställningen i Exempel Company från december 31, 20xx, och 20xx + 1, och resultaten av deras verksamhet och deras kassaflöden för åren som avslutades i enlighet med redovisningsprinciper som allmänt accepterades i USA. "

Den mest sannolika konsekvensen av att arkivera icke-GAAP-bokslut är att arkiveringen kommer att studsas omedelbart, varvid filerna får höra att ingen granskning är möjlig förrän korrekta finansiella rapporter har lagts fram.